We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

CDN линк

React болон ReactDOM -ыг CDN ээс ашиглах боломжтой.

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.development.js"></script>

Дээрх хувилбарууд зѳвхѳн хѳгжүүлэлтэд зориулагдсан, жинхэнэ бүтээгдэхүүнд тохиромжгүй. Багасгасан бэлэн болсон хувилбарууд нь:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.production.min.js"></script>

Тодорхой хувилбар ашиглах бол react болон react-dom дээрх 17 гэснийг ѳѳрийн ашиглах хувилбараар солино.

Why the crossorigin Attribute?

Хэрвээ React -ыг CDN -ээс ашиглаж байгаа бол, crossorigin тохируулах хэрэгтэй:

<script crossorigin src="..."></script>

Мѳн таны ашиглаж буй CDN нь Access-Control-Allow-Origin: * HTTP толгой ашиглаж байх шаардлагатай:

Access-Control-Allow-Origin: *

Ингэснээр React 16 болон түүнээс хойшхи хувилбарууд алдаа илрүүлэхэд илүү ойлгомжтой болно.

Is this page useful?Edit this page