Хэлтэрхий

React компонент нь олон элементийг харуулахдаа заавал багц байдлаар буцаах шаардлагатай. Харин Фрагмент нь нэмэлт DOM нүдний шаардлагагүйгээр олон элементийг нэг багц болгон харуулдаг.

render() {
 return (
  <React.Fragment>
   <ChildA />
   <ChildB />
   <ChildC />
  </React.Fragment>
 );
}

Мѳн тэдгээрийг зарлах шинэ богиносгосон хувилбар байдаг.

Сэдэл

Компонент нь олон элементийг жагсаалт болгон харуулдаг. Доорх React жишээг харъя:

class Table extends React.Component {
 render() {
  return (
   <table>
    <tr>
     <Columns />
    </tr>
   </table>
  );
 }
}

<Columns /> нь олон <td> элементийг зѳв HTML харуулахын тулд буцаана. Хэрвээ <Columns /> компонентийн render() функц div ашиглавал харагдах HTML нь буруу гарна.

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </div>
  );
 }
}

<Table /> харагдах үр дүн:

<table>
 <tr>
  <div>
   <td>Hello</td>
   <td>World</td>
  </div>
 </tr>
</table>

Фрагмент нь энэ асуудлыг шийднэ.

Хэрэглээ

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <React.Fragment>    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </React.Fragment>  );
 }
}

Ингэснээр зѳв <Table /> үр дүн үзүүлнэ:

<table>
 <tr>
  <td>Hello</td>
  <td>World</td>
 </tr>
</table>

Богино синтакс

Фрагмент ашиглахдаа шинэ богиносгосон хувилбарыг ашиглаж болно. Яг хоосон таг юм шиг харагдана:

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </>  );
 }
}

<></> -ыг яг л бусад элементүүд ашигладаг шиг ашиглана. Гэхдээ энэ нь keys эсвэл бусад аттрибутуудыг дэмжихгүй.

Key-тэй фрагмент

Фрагмент нь <React.Fragment> хэлбэрээр зарлагдсан бол key агуулж болдог. Array -ыг олон фрагмент болгон харуулах гэх мэт нѳхцѳлд ашиглана — жишээ нь:

function Glossary(props) {
 return (
  <dl>
   {props.items.map(item => (
    // Without the `key`, React will fire a key warning
    <React.Fragment key={item.id}>
     <dt>{item.term}</dt>
     <dd>{item.description}</dd>
    </React.Fragment>
   ))}
  </dl>
 );
}

key нь Фрагментэд авч болох цорын ганц аттрибут юм. Цаашдаа бид бусад аттрибутууд болох event handler мэтийг дэмжих боломжтой болгоно.

Live Demo

Фрагментийг энд туршиж болно. CodePen.