AJAX болон API-ууд

Хэрхэн AJAX дуудалт хийх вэ?

React-тай өөрийн хүссэн AJAX санг ашиглах боломжтой. Зарим түгээмэл хэрэглээг дурдвал Axios, jQuery AJAX, болон броузерт байрлах window.fetch.

Компонентын мѳчлѳгийн аль хэсэг дээр AJAX-г дуудах хэрэгтэй вэ?

AJAX-г componentDidMount мөчлөгийн метод дотор дуудаж датаг авах нь зүйтэй. Тэгснээр дата нь буцаж ирэхэд setState-г ашиглаж компонентоо шинэчлэх юм.

Жишээ: AJAX хариуг ашиглаж дотоод төлөвийг оноох

Доорх компонент хэрхэн componentDidMount дотор AJAX дуудалт хийж компонентын дотоод төлөвийг шинэчлэх тухай харуулж байна.

Жишээ API нь үүнтэй ижил JSON объект буцаадаг:

{
 "items": [
  { "id": 1, "name": "Apples", "price": "$2" },
  { "id": 2, "name": "Peaches", "price": "$5" }
 ]
}
class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   error: null,
   isLoaded: false,
   items: []
  };
 }

 componentDidMount() {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      items: result.items
     });
    },
    // Тэмдэглэл: catch() блок ашиглахын оронд энд
    // алдааг барьж авах нь чухал. Тэгснээр компонент
    // доторх өөрийн алдааг уусгахгүй юм.
    (error) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      error
     });
    }
   )
 }

 render() {
  const { error, isLoaded, items } = this.state;
  if (error) {
   return <div>Error: {error.message}</div>;
  } else if (!isLoaded) {
   return <div>Loading...</div>;
  } else {
   return (
    <ul>
     {items.map(item => (
      <li key={item.name}>
       {item.name} {item.price}
      </li>
     ))}
    </ul>
   );
  }
 }
}