SyntheticEvent

React Эвентийн Системийн нэг хэсэг болох SyntheticEvent-ын тухай энд тайлбарласан болно. Эвент зохицуулалт гэсэн заавраас дэлгэрэнгүйг харна уу.

Тойм

Эвентийг зохицуулагчид SyntheticEvent гэсэн instance-ыг дамжуулна. Энэ нь хөтчийн натив эвентэд ойр байх cross-browser wrapper юм. Бүх хөтөч дээр адилхан ажилладаг эвентээс бусад stopPropagation(), preventDefault() хөтчийн натив эвенттэй адил интерфэйстэй.

Танд аливаа нэг шалтгаанаар суурь хөтөч олох хэрэгтэй бол nativeEvent атрибут ашиглан олж болно. SyntheticEvent объект бүрт доорх атрибут байна:

boolean bubbles
boolean cancelable
DOMEventTarget currentTarget
boolean defaultPrevented
number eventPhase
boolean isTrusted
DOMEvent nativeEvent
void preventDefault()
boolean isDefaultPrevented()
void stopPropagation()
boolean isPropagationStopped()
void persist()
DOMEventTarget target
number timeStamp
string type

Тэмдэглэл:

v0.14 хувилбар дээр бол эвент зохицуулагчаас false гэсэн утга буцвал эвент цааш тарж ажиллахыг зогсоохоо больсон байгаа. Оронд нь хэрэгтэй үед e.stopPropagation() эсвэл e.preventDefault()-ыг зориуд өөрөө ажиллуулдаг болсон.

Эвент пүүл хийх

SyntheticEvent нь пүүл хийсэн эвент юм. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр SyntheticEvent объект нь дахин ашиглагдах ба callback хийгдсэний дараа бүх properties нь хоосон болно. Ингэдэг нь ажиллагаатай холбоотой. Тэгэхээр тан эвент рүү асинхрон хэлбэрээр хандаж чадахгүй гэсэн үг.

function onClick(event) {
 console.log(event); // => nullified object.
 console.log(event.type); // => "click"
 const eventType = event.type; // => "click"

 setTimeout(function() {
  console.log(event.type); // => null
  console.log(eventType); // => "click"
 }, 0);

 // Won't work. this.state.clickEvent will only contain null values.
 this.setState({clickEvent: event});

 // You can still export event properties.
 this.setState({eventType: event.type});
}

Тэмдэглэл:

Хэрэв та event properties-т асинхрон хэлбэрээр хандахыг хүсвэл тухайн эвент дээрээ event.persist()-ыг дуудах хэрэгтэй. Ингэвэл пүүлээс таны synthetic event устгагдаж, хэрэглэгчийн кодоор тухайн эвент рүү reference хийх боломж олгодог.

Дэмждэг эвентүүд

React эвентүүдийг нэг стандартад оруулдаг ба өөр өөр хөтөч дээр properties нь тогтмол байж чаддаг.

Эвент үүсэн дээш тархах (bubbling phase) доорх эвент зохицуулагчид ажиллаж эхэлнэ. Доош хумигдах шатанд (capture phase)-д эвент зохицуулагчийг хамруулахыг хүсвэл эвентийн нэрэн дээр Capture гэж нэмнэ. Жишээ нь onClick ашиглахын оронд capture phase-д дарах үйлдлийг зохицуулахын тулд onClickCapture ашиглана гэсэн үг юм.


Reference

Clipboard events

Эвентийн нэр:

onCopy onCut onPaste

Properties:

DOMDataTransfer clipboardData

Composition Events

Эвентийн нэр:

onCompositionEnd onCompositionStart onCompositionUpdate

Properties:

string data

Keyboard Events

Эвентийн нэр:

onKeyDown onKeyPress onKeyUp

Properties:

boolean altKey
number charCode
boolean ctrlKey
boolean getModifierState(key)
string key
number keyCode
string locale
number location
boolean metaKey
boolean repeat
boolean shiftKey
number which

DOM Level 3 Events spec дээрх бүх утгыг key property авч чадна.


Focus Events

Эвент нэр:

onFocus onBlur

Эдгээр фокус эвентүүд нь зөвхөн элемент үүсгэхэд биш React DOM дээрх бүх элемент дээр ажилладаг.

Properties:

DOMEventTarget relatedTarget

Form Events

Эвент нэр:

onChange onInput onInvalid onReset onSubmit 

onChange эвентийн талаар дэлгэрэнгүйг Forms гэснээс харна уу.


Generic Events

Event names:

onError onLoad

Mouse Events

Эвент нэр:

onClick onContextMenu onDoubleClick onDrag onDragEnd onDragEnter onDragExit
onDragLeave onDragOver onDragStart onDrop onMouseDown onMouseEnter onMouseLeave
onMouseMove onMouseOut onMouseOver onMouseUp

onMouseEnter болон onMouseLeave эвентүүд нь энгийн тархах эвентүүдийн оронд үлдсэн эвентээс тардаг ба capture phase гэж байхгүй.

Properties:

boolean altKey
number button
number buttons
number clientX
number clientY
boolean ctrlKey
boolean getModifierState(key)
boolean metaKey
number pageX
number pageY
DOMEventTarget relatedTarget
number screenX
number screenY
boolean shiftKey

Pointer Events

Эвент нэр:

onPointerDown onPointerMove onPointerUp onPointerCancel onGotPointerCapture
onLostPointerCapture onPointerEnter onPointerLeave onPointerOver onPointerOut

onPointerEnter болон onPointerLeave эвентүүд нь энгийн тархах эвентүүдийн оронд үлдсэн эвентээс тардаг ба capture phase гэж байхгүй.

Properties:

W3 spec тодорхойлсноор pointer events нь Mouse Events руу тархахдаа дараах properties-ыг агуулсан байдаг:

number pointerId
number width
number height
number pressure
number tangentialPressure
number tiltX
number tiltY
number twist
string pointerType
boolean isPrimary

Хөтөч хоорондын ажиллагаа дээр нэмж хэлэхэд:

Pointer events-ыг бүх хөтөч дэмждэггүй (Энэхүү тайлбарыг бичих үед бол Chrome, Firefox, Edge, болон Internet Explorer хөтөч дэмжиж байна). React зориуд бусад хөтчийг дэмждэггүй байхаар хийсэн учир нь react-dom-ын хэмжээг огцом нэмэгдүүлэх магадлалтай учраас тэр юм.

Хэрэв таны аппликейшнд pointer events хэрэгтэй бол гуравдагч талын pointer event нэм гэж зөвлөх байна.


Selection Events

Эвент нэр:

onSelect

Touch Events

Эвент нэр:

onTouchCancel onTouchEnd onTouchMove onTouchStart

Properties:

boolean altKey
DOMTouchList changedTouches
boolean ctrlKey
boolean getModifierState(key)
boolean metaKey
boolean shiftKey
DOMTouchList targetTouches
DOMTouchList touches

UI Events

Эвент нэр:

onScroll

Properties:

number detail
DOMAbstractView view

Wheel Events

Эвент нэр:

onWheel

Properties:

number deltaMode
number deltaX
number deltaY
number deltaZ

Media Events

Эвент нэр:

onAbort onCanPlay onCanPlayThrough onDurationChange onEmptied onEncrypted
onEnded onError onLoadedData onLoadedMetadata onLoadStart onPause onPlay
onPlaying onProgress onRateChange onSeeked onSeeking onStalled onSuspend
onTimeUpdate onVolumeChange onWaiting

Image Events

Эвент нэр:

onLoad onError

Animation Events

Эвент нэр:

onAnimationStart onAnimationEnd onAnimationIteration

Properties:

string animationName
string pseudoElement
float elapsedTime

Transition Events

Эвент нэр:

onTransitionEnd

Properties:

string propertyName
string pseudoElement
float elapsedTime

Other Events

Эвентийн нэр:

onToggle
Is this page useful?Edit this page