Жишээ прожектууд

React хамтралаас үүсгэсэн олон прожектууд энд бий. Та өөрийн прожектоо ч бас чөлөөтэй нэмж болно. Хэрвээ та өөрийн прожектыг нэмэх гэж буй бол React-ийн сүүлийн хувилбараар commit хийхийг хүсье.

Жижиг жишээнүүд

Бүрэн болсон бүтээгдэхүүн

  • Hacker News Clone React/GraphQL Hacker News clone rewritten with universal JavaScript, using React and GraphQL
  • Builder Book Open-source web app to write and host documentation or sell books. Built with React, Material-UI, Next, Express, Mongoose, MongoDB